Uthyrningspolicy

Torsås Bostads AB:s mål är att få rätt kund till rätt bostad. Uthyrningspolicyn ligger till grund för hur Torsås Bostads AB handlägger ärenden och förfrågningar gällande bostadssökande och uthyrning. Uthyrningspolicyn följer hyreslagen och är det regelverk som våra anställda arbetar efter vid uthyrning av våra bostäder.

Utgångspunkten är att alla lägenheter utannonseras på vår hemsida, samt när det är lämpligt, på annat sätt. För att bli godkänd som hyresgäst krävs att baskraven uppfylls.

Baskrav

 • Du ska vara fyllda 18 år och ha svenskt personnummer alternativt samordningsnummer.
 • Man skall ha en rimlig inkomst i förhållande till hyran. Hyran bör högst uppgå till högst 40 % av bruttoinkomsten.
 • Du får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar eller skulder till Torsås Bostads AB.
 • Du får vid referenstagning inte ha allvarliga boendeanmärkningar eller negativa boendereferenser.
 • Eventuellt pågående besvärsärenden mellan dig och Torsås Bostads AB skall vara avslutade innan ny lägenhet erbjuds.
 • Den som står på kontraktet ska också vara den som bor i lägenheten och vara mantalsskriven på adressen. Det är också viktigt att antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, se nedan.
 • Om två eller fler personer skall stå på kontraktet skall samtliga godkännas vid kreditkontrollen.

Om du har frågor om våra baskrav, är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0486-382 64.

Som inkomst räknas:

 • Lön från anställning.
 • CSN studiemedel/studielån.
 • A-kassa.
 • Etableringsersättning kan godkännas som inkomst endast då personen hänvisas lägenhet utav integrationsenheten vid Torsås kommun.
 • Försörjningsstöd kan godkännas som inkomst i särskilda fall och då i samråd med de sociala myndigheterna.
 • Kreditkontroll görs före kontraktsskrivning. Finns betalningsanmärkningar krävs borgen.

Borgensman måste ha en ekonomi som klarar borgensåtagandet, kreditprövning görs även på borgensperson, inga anmärkningar godkänns.

Regler för uthyrning

 • Grundprincipen är att kötiden är avgörande då det gäller vem som ska erbjudas en lägenhet.
 • Den som varit registrerad i bostadskön inte har varit aktivt sökande under de senaste sex månaderna tas bort som sökande.
 • Sökande som tre gånger under ett kalenderår har fått ett erbjudande och tackat nej till detta, tappar sin söktid och dina poäng kommer att nollställas.
 • Du kan endast bli erbjuden lägenhet om du har visat ditt intresse för den.
 • Poäng kan ej överlåtas till annan person.

Avsteg från ovanstående kan göras i undantagsfall och ska dokumenteras.

Särskild hänsyn kan dock tas till:

 • Näringslivsförtur.
 • Överenskommelse med kommunen om uthyrning till kommunen av sociala skäl.

Torsås Bostads AB kan i vissa fall godkänna avsteg från huvudregeln.

Uthyrningsbegränsningar

Torsås Bostads AB har uppmärksammat att i vissa situationer uppkommer vad som kan definieras som trångboddhet, skälen till detta kan vara flera. Den som står på kontraktet ska också vara den som bor i lägenheten och vara mantalsskriven på adressen. Det är också viktigt att antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Som hyresgäst förbinder du dig att inte utan skriftligt medgivande från hyresvärden låta fler än det antalet som hyreskontraktet avser (se nedan) samtidigt bo i lägenheten.

I enlighet med Torsås Bostads AB uthyrningspolicy bör följande normer gälla:

 • 1 rum och kök – max två personer
 • 2 rum och kök – max fyra personer
 • 3 rum och kök – max sex personer
 • 4 rum och kök – max åtta personer

Med antalet personer avses vuxna och barn. Vid lägenheter med större yta kan undantag göras. I sådant fall skall ett skriftligt medgivande från hyresvärden lämnas.

Andrahandsuthyrning

Lägenheten får inte hyras ut i andra hand utan Torsås Bostads AB:s samtycke. Tillstånd ges vid skäl såsom tillfälligt arbete eller studie på annan ort, längre utlandsvistelse, hälsoskäl eller provboende med någon. Andrahandsuthyrning tillåts under maximalt ett år. Uppgifter på andrahandshyresgästen ska lämnas till Torsås Bostads AB, samt en kopia på andrahandskontraktet. Förstahandshyresgästen har fortfarande fullt ansvar för lägenheten.

Inflyttning

Inflyttningsdag är tidigast det datum som står på hyreskontraktet, oavsett om tidigare hyresgäst har flyttat ut tidigare. Om utflyttande hyresgäst ger sitt tillstånd att ny hyresgäst får flytta in innan kontraktstidens slut måste fullmakt för korttidsuthyrning skrivas. Sådan fullmakt tillhandahålls av Torsås Bostads AB.

Uppsägning

Uppsägningstid för bostad är tre hela kalendermånader, (så det är månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader som blir uppsägningstidens utgång) vid dödsfall gäller en kalendermånad. Finns ny hyresgäst (som är godkänd av TBAB enligt ovan) som vill flytta in ett tidigare datum kan skifte ske vid ett månadsskifte som infaller tidigare än uppsägningstidens utgång om in- och utflyttande är överens och nytt kontrakt har skrivits.

Personuppgiftslagen, PUL

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) skall du som registrerad hos Torsås Bostads AB lämna ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Med behandling avses här insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning inom Torsås Bostads AB:s verksamhet.