Uthyrningspolicy Torsås Bostads AB

Uthyrningspolicyn ligger till grund för hur Torsås Bostads AB handlägger ärenden och förfrågningar gällande bostadssökande och uthyrning. Uthyrningspolicyn följer hyreslagen och är det regelverk våra anställda arbetar efter vid uthyrning av våra bostäder.

Grundkrav

För att få hyra en lägenhet hos Torsås Bostad måste följande krav uppfyllas:

 • Man ska ha fyllt 18 år.
 • Man ska ha ett svenskt personnr alternativt samordningsnummer.
 • Man ska ha en rimlig inkomst i förhållande till hyra. (Hyran bör inte överstiga 40% av hushållets sammanräknade inkomst)

Som inkomst räknas:

 • Lön från anställning
 • Pension
 • CSN studiemedel
 • A-kassa
 • Etableringsersättning kan godkännas endast då personen hänvisas lägenhet utav Integrationsenheten i Torsås kommun
 • Försörjningsstöd kan godkännas i särskilda fall. i samråd med sociala myndigheter.
 • Kreditkontroll görs före kontraktskrivning. Finns betalningsanmärkningar krävs borgen.

Borgensman måste ha en ekonomi som klarar borgensåtagandet, kreditprövning görs även på borgensman, inga anmärkningar godkänns.

 • Om två personer ska stå på kontraktet ska båda godkännas vid kreditkontroll.
 • Tidigare misskötsel eller obetalda hyror till Torsås Bostads AB, accepteras ej och ska dokumenteras.

Köpoäng

Grundprincipen är att kötiden är avgörande då det gäller vem som ska erbjudas en lägenhet. För att få behålla sina köpoäng måste sökande vara aktiv, var 6:e månad skickas förnyelseförfrågan ut och då måste kontakt tas med uthyrningsavdelningen annars tas man bort från kön. Köpoäng kan ej överlåtas. Avsteg från ovanstående kan göras i undantagsfall och ska dokumenteras.

Riktlinje för antal boende

Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetsstorleken.

1 ROK          max 2 personer

2 ROK          max 4 personer

3 ROK          max 6 personer

4 ROK          max 8 personer

2:a handsuthyrning

Lägenheten får inte hyras ut i andra hand utan Torsås Bostads AB:s samtycke. Tillstånd ges vid skäl såsom tillfälligt arbete eller studie på annan ort, längre utlandsvistelse, hälsoskäl eller provboende med någon.

 • 2:a hands uthyrning tillåts max 1 år.
 • Uppgifter på 2:a hands hyresgästen ska lämnas till Torsås Bostads AB, samt en kopia på
  2:a handskontraktet.
 • 1:a hands hyresgästen har fortfarande fullt ansvar för lägenheten.

Inflyttning

Inflyttningsdag är tidigast det datum som står på hyreskontraktet, oavsett om tidigare hyresgäst har flyttat ut tidigare.

Om utflyttande hyresgäst ger sitt tillstånd att ny hyresgäst får flytta in innan kontraktstidens slut måste fullmakt för korttiduthyrning skrivas. Sådan fullmakt tillhandahålls av Torsås Bostads AB.

Uppsägning

Uppsägningstid för bostad är tre hela kalendermånader, (så det är månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader som blir uppsägningstidens utgång) vid dödsfall gäller en kalender-månad.

Finns ny hyresgäst (som är godkänd av TBAB enl ovan)som vill flytta in ett tidigare datum kan skifte ske vid ett månadsskifte som infaller tidigare än uppsägningstidens utgång om in- och utflyttande är överens och nytt kontrakt har skrivits.