Bygglovsföreskrifter

Bestämmelser för Bygglovsplikt enl PBL är enligt följande:

Alla ändringar som innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller gör så att byggnadens yttre utseende avsevärt förändras, kräver bygglov.

OBS! Lagen om att utan lov få uppföra 15 m2 altantak eller friggebod mm gäller ej tvåbostadshus eller flerbostadshus.

Torsås Bostads AB kommer inte att ansöka om lov för ändringar som hyresgäst utfört på    eget bevåg, ej heller har bolaget någon underhållsplikt för sådana åtgärder. Eventuella sanktionsavgifter och rivningskostnader på utförda ändringar enl ovan, kommer att påföras hyresgästen.